Domov > Udeleženci > Zaključek izobraževanja > Poklicna matura - izpitni roki in prijava

Poklicna matura - izpitni roki in prijava

S poklicno maturo kandidati dokazujete doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:


Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature. Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Abecedni seznam vseh izobraževalnih programov, v katerih je mogoče opravljati poklicno maturo, je objavljen v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

Obrazce za prijavo k poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Datumi pisnih delov poklicne mature v zimskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
3. 2. 2014 ob 9. uri ponedeljek / slovenščina
4. 2. 2014 ob 9. uri torek / matematika/angleščina/nemščina
5. 2. 2014 ob 9. uri sreda / 2. predmet
/ / / /
Datumi ustnih izpitov in 4. predmeta

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
6. 2. 2014
četrtek / /
7. 2. 2014
petek / /
10. 2. 2014 ponedeljek / /
11. 2. 2014
torek / /
12. 2. 2014
sreda / /
13. 2. 2014 
četrtek / /
14. 2. 2014  petek / /
15. 2. 2014
sobota / /
 


Ostali pomembni datumi

5. 12. 2013 zadnji rok za prijavo k maturi na šoli
24. 1. 2014 zadnji rok za naknadno prijavo k maturi iz upravičenih razlogov
30. 1. 2014 zadnji rok za pisno odjavo od mature v zimskem roku na šoli
30. 1. 2014 predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v zimskem roku
5. 3. 2014 seznanitev kandidatov z uspehom pri maturi


Print